Dags att betala medlemsavgift för 2019

Vi har nu gått in i 2019 och det är dags att betala medlemsavgiften för detta år.

Avgiften är 200 kr per medlem som sätts in på bankgiro: 595-5141
Ange ditt namn och adress.

Mvh
Styrelsen

Nu är det bara spurten kvar!

Det har varit ett händelserikt år, och vi har gått från teori till praktik. Under våren genomfördes entreprenadupphandlingen, och Relacom med Elkraftteamet Väst och RTG har snart grävt ner 75% av nätet. Några tekniskt sett svårare passager återstår, men det jobbas hårt med att hitta bra lösningar också för dessa. Fiberanslutningen från stamnätet till vårt eget nät sker under senare delen av februari genom en anslutning från Prässebo telestation till vårt nodhus 250 m bort. Därefter kommer vi stegvis att driftsätta nätet, och vi hoppas då att allt ska fungera som det är tänkt. Vi har haft väldigt få problem med att blåsa in fibern i slangarna, vilket är ett väldigt gott betyg till våra entreprenörer. Låt oss se fram emot ett fungerande nät under våren

Vi passar här på att tacka er för allt ideellt arbete som läggs ner med vårt byanät, inte minst till er alla som svarat på vårt upprop om frivilliga insatser. Stort tack också till markägarna som visat på flexibilitet när Plan A ibland inte visat sig fungera. Sist men inte minst skickar vi ett gigantiskt tack till alla våra områdesansvariga, det arbete ni lägger ner är helt otroligt och har gjort det möjligt att komma dit vi är idag.

Styrelsen önskar er Alla en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

Inmätning av nätet

När nätet är färdigt är det viktigt att mäta in detta så att det finns en karta som visar exakt var ledningen går. Denna kommer vi sedan att rapportera till Ledningskollen så att om någon planerar att gräva eller göra andra markarbeten i området skall de kunna få utmärkt var ledningen är beläggen. Vi kommer även att tillhandahålla kartor till berörda markägare.

Inmätning av fiberledningen är hittills bara gjord i område 6: Prässebo Gård – Lunneviken.

På bilden mäter Stefan Holmström från Polymetrix AB in ledningen i Mjösundetområdet.

Med vänlig hälsning Styrelsen

Fiberarbeten i Gårdsjöhed

Kommande vecka sätter vi igång med grävning och plöjning för fiber i område Gårdsjöhed.
Området är uppdelat i tre etapper.
Exakt vilka dagar och tider är inte helt hundraprocentigt just nu men vi räknar med att arbetet går igång nu på Onsdag 12/12 med Etapp 1 kl 07:00 med start norr om sjön. Sen går dom mot trevägskorsningen och sträckan beräknas vara klar Torsdag kväll.
Inget arbete på Fredag 14/12.
Etapp 2. Start 07:00 på måndag 17/12 längst in på vägen söder om sjön, ut mot trevägskorsningen.
Etapp 3. Start onsdag 07:00 Från trevägskorsningen och ner för backen.
Arbetet innebär att framkomligheten kommer att vara kraftigt begränsad på sträckorna där det arbetas. Maskiner kommer att befinna sig på eller intill vägen och arbeta i anslutning av vägen och i vägen. Vägen kommer att grävas av för att lägga fiber under vägen.
Detta kommer även att påverka framkomligheten för utryckningsfordon, leveranser, besökare, sotare etc. Speciellt vid arbetet i vägen ned mot Låcktorp. Jag har pratat med Christian Liljeqvist och det är ok att använda hans yta vid crossbanan för parkering om man skall iväg mellan 07:00-18:00. Annars riskerar man att inte kunna åka iväg när man tänkt.
Risken finns att man kan bli ståendes och får vänta på att vägen blir fri om man skall lämna eller komma till området när arbetet med förläggningen utförs.

Om ni har några frågor så skall jag göra vad jag kan för att svara på dom.

Mvh
Daniel Lund
Områdesansvarig Prässebofiber Gård/Skövde/Låcktorp
0709-666991
lund.daniel@gmail.com

Prässebo Fiber halvvägs färdiga med fibergrävningen

Under vecka 46 passerade våra gräventreprenörer den magiska 50 % gränsen. De har nu grävt mer än hälften av det planerade ledningsnätet.

Arbetet påbörjades i maj månad i området Prässebo gård – Lunneviken. Inledningsvis gick arbetet förhållandevis långsamt, dels beroende på att det då bara var två grävmaskiner i arbete men även att terrängen var betydligt värre än förväntat.

Under hösten har våra entreprenörer fortsatt söderut i den östra delen av nätet. Här har terrängen varit betydligt enklare, vilket möjliggjort en stor andel plöjning. Dessutom har maskinkapaciteten ökat så att nu är det 5 maskiner igång. Därför har en del av den tidigare förseningen kunnat tas igen och för föreningen är det en flagghändelse att vi nu har klarat av mer än halva grävningen.

Att vi nu kommit så här långt beror också på det mycket goda arbete som utförs av våra områdesansvariga, som tillsammans med markägare och många andra frivilliga medlemmar jobbat hårt med att frilägga hinder, röja buskage, flytta betesdjur och mycket annat, så att onödiga stillestånd undviks. Vi riktar ett stort tack till er, och till alla andra som visat tålamod med vägavstängningar och andra olägenheter som kan uppstå när sådana här jobb görs…!

Maskinkapacitet kommer nu succesivt att flytta över till den västra delen av nätet. Vi är väl medvetna om att på många ställen kommer terrängen att bjuda på en del utmaningar. Enligt nuvarande tidsplan förväntas grävarbetena att bli klara framåt våren. Vi vet dock ännu inte vilka utmaningar som vädrets makter kan bjuda våra gräventreprenörer under vintern.

Efter grävningen är det en rad steg i anläggningen. I den norra delen av nätet är det redan blåst med fiberoptik och svetsningen är påbörjad i kopplingsskåpen. Nästa steg är att sätta upp boxar på alla berörda fastigheter och koppla in fibern i boxarna.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Nya villkor för tomtgrävning

Vår entreprenör Relacom har begrundat sin situation med tomtgrävning och har framfört ett
önskemål om att dra sig ur tomtgrävningen. PFEF har accepterat detta under förutsättning
att Relacom fullföljer sina åtagande mot de 9 medlemmar, som redan beställt tomtgrävning.
Däremot kommer Relacom från och med nu inte att acceptera några fler beställningar av
tomtgrävning.
Många medlemmar gräver för hand på sina tomter men det finns även andra privata aktörer
som gör tomtgrävningsuppdrag. Medlemmen kan inte längre beställa tomtgrävning genom
föreningen utan medlemmen handlar upp den hjälp som behövs, direkt hos det företag som
erbjuder tjänsten. Som en service för de medlemmar som behöver tomtgrävning har PFEF
gjort en lista med kontaktinformation till två olika företag som erbjuder denna service.

Lindvägen Service AB
Daniel Johnsson
070-9191403
daniel@lindvagenservice.se
www.lindvagenservice.se

FH entreprenad
Conny Bergström,
076-3389670

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Enkät om frivilligt arbete

För en tid sedan sände Prässebo fiber ekonomisk förening ut ett meddelande om behovet av frivilligt arbete inom föreningen. Avsikten med enkäten var främst att få kontakt med medlemmar, som är villiga att göra olika typer av frivilligt arbete, t ex grävning för att frilägga hinder. Detta har redan gett ett positivt resultat i och med att vi fått kontakt med fler medlemmar som är beredda på att göra detta. Vi tackar er för detta och ser fram emot fler anmälningar från medlemmar som vill och kan hjälpa till.

Dessvärre har en del medlemmar uppfattat det som att de är tvungna att betala om de inte jobbar åt föreningen. Därför vill vi klargöra. Styrelsen har inga planer på att fatta något beslut om att ta ut en avgift för den som inte kan delta i frivilligt arbete.

Genom att sända in enkäten med uppgift om att man inte kan delta i frivilligt arbete eller om man anser att man redan gjort tillräckligt med frivilligt arbete för föreningen, kommer man inte heller att bli kontaktad med frågor om frivilligt arbete.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Hur kopplas fiberkabeln i hemmet?

Många medlemmar har hört av sig och undrat hur fibern kopplas i hemmet. Vi vet ännu inte hur kommunikationsoperatören exakt kommer att lösa alla detaljer men vi vill redan nu ge en översiktlig beskrivning på hur själva kabeldragningen från utomhusboxen och vidare in i huset kommer att se ut. Vi kommer att gå ut med mer detaljerad information när detta arbete närmar sig.

Grundläggande hur det kommer se ut är enligt nedanstående bild.

Fibern blåses och skarvas i utomhusboxen, som kommer att vara monterad på varje fastighet. I den boxen skarvar man över fibern till det som kallas för fiberpatchkabel.

Fiberpatchkabeln dras sedan i ett hål genom väggen direkt från dosan och in i huset (detta är den bästa lösningen). Om det inte är möjligt att göra hålet direkt i dosan och genomväggen så går det att dra fiberpatchkabel i vprör på utsidan av huset till där man kan gå igenom tänk på att den sträcka måste vara så kort som möjligt.

 

Bild 1: Utomhusbox/skarvbox

och kopplas där in i en dosa på insidan som kallas CPE (fiberomvandlare, ibland även kallad fiberkonverter eller mediaomvandlare). Även fiberpatchkabeln som dras in i huset är känslig och bör därför hållas så kort som möjligt. För att skydda kabeln måste den vara lagd i kabelkanal/rör. Kabeln får inte heller böjas kraftigt. Rekommendation är att inte böja den mer än en cd skivas böjning.

Där man vill ha sin CPE uppsatt måste det finnas tillgång till ett jordat strömuttag.

Det är installatören som drar kabeln fram till CPE och installerar denna. Sedan är det medlemmens ansvar att dra vanliga nätverkskablar till respektive apparat (helst cat6 för att hålla upp prestandan).  Såna kablar går att köpa hos tex Kjell & Co eller liknande butiker.

Om man av någon anledning behöver ha fiberpatchkabel draget en längre sträcka finns det kablar upp till 25m längd men det är extremt viktigt att dessa kablar dras enligt korrekt standard och att de inte böjs för mycket. Detta arbete får man göra själv och även då måste självklart fiberpatchkabeln ligga i en kabelkanal/rör.

Närmare installationen kommer det att komma ut mer information om exakt hur man skall göra denna dragning och vilka längder på fiberpatchkablar som kommer finnas tillgängligt.

Vid frågor skicka mail till Hakan.antonsson@prassebofiber.se

PFEF Hur kopplas fibern i hemmet