Nya villkor för tomtgrävning

Vår entreprenör Relacom har begrundat sin situation med tomtgrävning och har framfört ett
önskemål om att dra sig ur tomtgrävningen. PFEF har accepterat detta under förutsättning
att Relacom fullföljer sina åtagande mot de 9 medlemmar, som redan beställt tomtgrävning.
Däremot kommer Relacom från och med nu inte att acceptera några fler beställningar av
tomtgrävning.
Många medlemmar gräver för hand på sina tomter men det finns även andra privata aktörer
som gör tomtgrävningsuppdrag. Medlemmen kan inte längre beställa tomtgrävning genom
föreningen utan medlemmen handlar upp den hjälp som behövs, direkt hos det företag som
erbjuder tjänsten. Som en service för de medlemmar som behöver tomtgrävning har PFEF
gjort en lista med kontaktinformation till två olika företag som erbjuder denna service.

Lindvägen Service AB
Daniel Johnsson
070-9191403
daniel@lindvagenservice.se
www.lindvagenservice.se

FH entreprenad
Conny Bergström,
076-3389670

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Enkät om frivilligt arbete

För en tid sedan sände Prässebo fiber ekonomisk förening ut ett meddelande om behovet av frivilligt arbete inom föreningen. Avsikten med enkäten var främst att få kontakt med medlemmar, som är villiga att göra olika typer av frivilligt arbete, t ex grävning för att frilägga hinder. Detta har redan gett ett positivt resultat i och med att vi fått kontakt med fler medlemmar som är beredda på att göra detta. Vi tackar er för detta och ser fram emot fler anmälningar från medlemmar som vill och kan hjälpa till.

Dessvärre har en del medlemmar uppfattat det som att de är tvungna att betala om de inte jobbar åt föreningen. Därför vill vi klargöra. Styrelsen har inga planer på att fatta något beslut om att ta ut en avgift för den som inte kan delta i frivilligt arbete.

Genom att sända in enkäten med uppgift om att man inte kan delta i frivilligt arbete eller om man anser att man redan gjort tillräckligt med frivilligt arbete för föreningen, kommer man inte heller att bli kontaktad med frågor om frivilligt arbete.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Hur kopplas fiberkabeln i hemmet?

Många medlemmar har hört av sig och undrat hur fibern kopplas i hemmet. Vi vet ännu inte hur kommunikationsoperatören exakt kommer att lösa alla detaljer men vi vill redan nu ge en översiktlig beskrivning på hur själva kabeldragningen från utomhusboxen och vidare in i huset kommer att se ut. Vi kommer att gå ut med mer detaljerad information när detta arbete närmar sig.

Grundläggande hur det kommer se ut är enligt nedanstående bild.

Fibern blåses och skarvas i utomhusboxen, som kommer att vara monterad på varje fastighet. I den boxen skarvar man över fibern till det som kallas för fiberpatchkabel.

Fiberpatchkabeln dras sedan i ett hål genom väggen direkt från dosan och in i huset (detta är den bästa lösningen). Om det inte är möjligt att göra hålet direkt i dosan och genomväggen så går det att dra fiberpatchkabel i vprör på utsidan av huset till där man kan gå igenom tänk på att den sträcka måste vara så kort som möjligt.

 

Bild 1: Utomhusbox/skarvbox

och kopplas där in i en dosa på insidan som kallas CPE (fiberomvandlare, ibland även kallad fiberkonverter eller mediaomvandlare). Även fiberpatchkabeln som dras in i huset är känslig och bör därför hållas så kort som möjligt. För att skydda kabeln måste den vara lagd i kabelkanal/rör. Kabeln får inte heller böjas kraftigt. Rekommendation är att inte böja den mer än en cd skivas böjning.

Där man vill ha sin CPE uppsatt måste det finnas tillgång till ett jordat strömuttag.

Det är installatören som drar kabeln fram till CPE och installerar denna. Sedan är det medlemmens ansvar att dra vanliga nätverkskablar till respektive apparat (helst cat6 för att hålla upp prestandan).  Såna kablar går att köpa hos tex Kjell & Co eller liknande butiker.

Om man av någon anledning behöver ha fiberpatchkabel draget en längre sträcka finns det kablar upp till 25m längd men det är extremt viktigt att dessa kablar dras enligt korrekt standard och att de inte böjs för mycket. Detta arbete får man göra själv och även då måste självklart fiberpatchkabeln ligga i en kabelkanal/rör.

Närmare installationen kommer det att komma ut mer information om exakt hur man skall göra denna dragning och vilka längder på fiberpatchkablar som kommer finnas tillgängligt.

Vid frågor skicka mail till Hakan.antonsson@prassebofiber.se

PFEF Hur kopplas fibern i hemmet

Skydda fiberledningen

När hela fiberledningen är färdigbyggd kommer den att mätas in och anmälas till
Ledningskollen. Detta innebär att om någon vill göra något markarbete inom vårt område,
kan de vända sig till Ledningskollen och få information om vilka ledningar som finns i
området, t. ex. elledningar, teleledningar men även fiberledningar. Detta kommer att minska
risken för att andra markarbeten kommer att skada vår fiberledning.

Det återstår dock mycket arbete med att bygga färdigt vår fiberledning och det kommer att
ta åtskilliga månader innan den kan mätas in och anmälas till Ledningskollen. Fram till dess
är det inte möjligt för någon annan aktör att få information från Ledningskollen om vår
fiberledningssträckning. Ganska snart kan det även vara svårt att på marken identifiera var
ledningen går.

För att skydda vår fiberledning är det därför viktigt att vi alla hjälps åt att sprida information
om att vår ledning finns nedgrävd i området. Om du känner till eller hör talas om något
pågående eller planerat markarbete är det viktigt att de ansvariga får information om vår
fiberledning. Förutom grävning och schaktning kan det även handla om t. ex.
skogsavverkning.

Kartor med exakt position på ledningen kan fås genom din områdesansvarige eller
projektledaren Bengt Augustsson, tel: 070 537 9900 eller mail
projektledare@prassebofiber.se

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Välkommen till informationsmöte med Zitius och Telia

Tid:   17 Oktober 2018 KL. 18.30
Plats: Alegården

Nu när avtalet med Kommunikationsoperatören Zitius är klart och snart har vi även klart gruppavtalet med Telia så känner vi det är dags för ett första informationsmöte där vi bjudit in både Zitius och Telia.

Detta möte kommer handla om det utbud på tjänsteleverantörer och även då tvkanaler och övriga tjänster som vi kommer få tillgång till

Går man in på https://ale.zmarket.se kan man där bläddra sig vidare och se vilka tjänsteleverantörer vi kommer kunna få tillgång till.

När det gäller gruppavtalet med Telia så kommer det att innehålla

Så kom till mötet och få chans att få svar på era frågor som rör kommunikationsoperatören och gruppavtalet.

Väl mött!

Med Vänliga Hälsningar Styrelsen

Ledningsstakning i Låcktorp

Projektledaren Bengt Augustsson har haft en hektisk tid med mycket arbete för att tillsammans med de områdesansvariga staka ut ledningssträckningen, medlemmarnas anslutningspunkter och att identifiera olika typer av hinder.

En dag i slutet av augusti åkte Bengt till Låcktorp, där han träffade Daniel Lund som är områdesansvarig i område 2 Ale Skövde – Låcktorp. Eftersom Daniel arbetar skift hade han möjlighet att jobba med Bengt denna tisdag. De startade med att studera kartmaterialet och diskuterade hur de skulle lägga upp arbetet.

De började med att staka över Kim Wilhelmssons mark och det var en speciell känsla, eftersom det är Kim själv som senare skall gräva där, eftersom hans företag Elkraftteamet Väst är underentreprenör till Relacom. Bengt och Daniel fortsatte sedan med att identifiera och märka ut medlemmarnas anslutningspunkter och olika typer av hinder. Daniel har god lokalkännedom i sitt hemområde och det är oerhört värdefullt att veta var olika typer av ledningar finns.

Efter stakning kommer Ledningskollen och märker ut el- och teleledningar. När detta är gjort är det viktigt att följa upp om det finns behov av justeringar av ledningsstakningen för att inte onödigtvis komma nära befintliga ledningar.

När teamet kom fram till Alegården anslöt markägaren Ann-Marie Jacobsson och tillsammans genomförde de stakning över delar av hennes mark och bland annat diskuterades om ett antal träd som behöver tas ner eller beskäras. De identifierade även staket runt betesmarken men beslöt att avvakta med öppning av dessa tills de vet precis när grävningen skall ske.


Fr v: Ann-Marie Jacobsson, Bengt Augustsson och Daniel Lund

Förutom område 6. Prässebo Gård – Lunneviken där ledningsdragningen är klar pågår även i övriga områden ett intensivt arbete med att förbereda ledningsgrävningen. På många ställen görs även justeringar av sträckningen för att utnyttja erfarenheter från det som redan är grävt. Det är t.ex. betydligt mer fördelaktigt att plöja ner fiber istället för att gräva. Därför kan det vara motiverat att göra en omväg kring en svår passage istället för att ta kortaste vägen igenom.

Ett problem som uppmärksammats är att om det går en tid emellan stakning och grävning är det en del stakar som försvinner och därför behöver stakningen följas upp strax innan grävningen påbörjas.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Nu startar blåsning av fiber i Prässebo

Grävningsarbetena i område 6 Prässebo Gård – Lunneviken är nu avslutade och i vecka 38 beräknas entreprenören börja med att blåsa fiber i ledningen. Anslutning till boxar på husväggarna kommer att göras senare.

Blåsning av fiber kommer även att ske under vecka 38 i vissa delar av område 7. Prässebo C (Törstorp, Stubbetorp, Stockhult och Klinten).

Med vänlig hälsning Styrelsen

Grävning på den egna tomten

Prässebo Fiber Ekonomisk förening ansvar för kostnad av det gemensamma fibernätet medan envar medlem ansvarar för grävning på den egna tomten. Observera att denna grävkostnad tillkommer utöver anslutningsavgiften och medlemsinsatsen, då grävning på den egna tomten inte ingår. Fiberslang och märkband, samt skarvdon för dessa tillhandahålls via föreningen.

Alternativ 1 – Fastighetsägaren gräver själv
Fastighetsägaren gräver och lägger ner slang och märkband enligt våra ”
Grävinstruktioner från Relacom” från den plats som överenskommits. Detta skall vara gjort till det datum som kommer att meddelas varje enskild fastighetsägare. Om det inte är gjort kommer arbetet att försenas, vilket medför en förhöjd anslutningsavgift.

Alternativ 2 – Fastighetsägaren betalar entreprenören för att gräva men fastighetsägaren ansvarar för att:

  • Märka ut elledningar, teleledningar, vatten/avlopp, dräneringar eller annat som kan påverkas av grävningen.
  • Återställa efter grävningen, det vill säga allt från gräsfrön till asfalt.

Om fastighetsägaren väljer att låta entreprenören gräva, upprättas ett avtal mellan parterna och efter utfört arbete betalar fastighetsägaren grävkostnaden på tomten via faktura. Entreprenörens pris för grävning på tomt är 170 SEK/meter + moms, totalt 212,50 SEK/meter. Tänk på att återställning av tomtmark inte ingår i priserna, utan endast maskinell återfyllnad av befintliga massor. I avtalet finns möjlighet att inkludera rätt till ROT-avdrag för den del av kostnaden som definierats som arbetskostnad.

För att nyttja entreprenörens tjänst att gräva på tomten, tag kontakt med projektledare Bengt Augustsson, mejlaeller ring 0705-37 99 00 i god tid. Mejlet måste vara komplett med namn, adress, fastighetsbeteckning, och telefon. Föreningen ser till att grävningarna går att koordinera områdesvis för entreprenören.

Återställning svarar fastighetsägaren för i bägge alternativen. Vanligtvis blir det inte stora märken på tomten då man oftast kan plöja ner slangen. I gräsmatta (på sommaren) syns det knappt efter ett par veckor och ett par omgångar med gräsklipparen.

Skador på icke utmärkta ledningar eller dylikt bekostas av fastighetsägaren.

Mvh Styrelsen

Markägarmöte i Alegården

Prässebo Fiber Ekonomisk Förening genomförde sitt tredje markägarmöte den 22 augusti i Alegården. Målgruppen för detta möte var markägare i område 2: Ale Skövde – Låcktorp och område 5: Låcktorp – Larsered. Förutom markägare deltog representanter för PFEFs styrelse, Områdesansvariga, PFEFs projektledare och entreprenören Relacom och underentreprenören Elkraftteamet Väst.

Föreningens ordförande Gunnar Hall gav en bakgrundsbeskrivning och rapporterade om hur arbetet gått hittills. Han berättade att PFEF styrelse valde att börja arbetet i område 6 Prässebo gård – Lunneviken. Området valdes ut som startpunkt för där var grävningen inte beroende av några tryckningar under landsväg eller järnväg, vilket kräver tillstånd från Trafikverket.

Gunnar berättade om erfarenheter från grävningsarbetet och kommenterade en del utmaningar man mött. Arbetet har tagit längre tid än planerat p. g. a. svåra markförhållanden i området. Arbetet i området är nu nästan avslutat, återstår bara grävning på några tomter.

Från början var planen att först gräva den östra delen av fibernätet och sedan avsluta med den västra. I samarbete med entreprenören har PFEF nu kommit överens om en mer flexibel strategi som bygger på att man skall utnyttja den fördelaktiga väderleken för plöjning. Avsikten är att entreprenören under den närmaste tiden skall fokusera på områden där plöjning kan genomföras. För att möjliggöra detta har beslutats att uppmana alla tomtägare att senast i v 39 genomföra grävning och slangläggning på sina tomter eller att beställa hjälp med grävningsarbetet. För att möjliggöra detta kommer projektledaren, i samarbete med de områdesansvariga, att snarast märka ut anslutningspunkten för resp. tomt.

Områdesansvariga i samarbete med projektledaren kommer nu att kontakta samtliga markägare med markavtal. I samråd kommer den slutliga ledningsdragningen att stakas och olika typer av korsande hinder kommer att identifieras och märkas ut. Det är även bra om berörda kan diskutera hur hindren kan friläggas för att undvika tilläggskostnader för grävningen.

Styrelsen 2018-08-27

En markägares erfarenhet av fiberdragning

Arne Martinsson driver lantbruk på Lindebackens gård i Prässebo. Arne var en av de första markägarna som berördes av Prässebo fiber ekonomisk förenings fiberprojekt. Nu är grävningarna avslutade och som medlemmar i PFEF väntar Arne och hans Anita på att få sin fiber installerad. Som ett stöd för andra markägare har Arne lovat att dela med sig av sina erfarenheter.

Arne deltog på det första markägarmötet den 3 maj i Alegården. Där fick han en första genomgång av hur arbetet skulle genomföras. Sedan besöktes han flera gånger av Lars Johansson, en av de områdesansvariga i område 6 Prässebo gård – Lunneviken. Arne och Lars känner varandra sedan tidigare. Tillsammans med PFEFs projektledare Bengt Augustsson inspekterade de, delvis tillsammans med entreprenören, den föreslagna fiberdragningen och innan stakning, gjorde de vissa justeringar bl. a. för att undvika en nyckelbiotop. Arne tycker att det är väldigt viktigt att han som markägare har involverats i planeringen för han känner sin fastighet bättre än någon annan och han har även identifierat ett antal hinder t. ex diken och andra kablar. Dessa hinder märktes ut och eftersom Arne har förmånen att ha en grävmaskin frilade han även vissa hinder och fällde en del träd.

Arnes arbete med att frilägga och ta bort hinder gjorde att entreprenörens arbete underlättades. Detta i sin tur har reducerat mängden av tilläggskostnader som tillkommer när entreprenören stöter på oväntade hinder.

Arne tycker att samarbetet med PFEF och entreprenören har fungerat mycket bra. Han är mycket nöjd med det sätt som Elkraftteamet Väst har genomfört arbetet och återställt marken efter grävningen. Deras skickliga arbete i kombination med den torra väderleken har medfört väldigt små skador.

Även om arbetet nu har flutit bra så finns det en risk att skada fibern vid framtida grävning. Därför är det ett önskemål från Arne, att han som markägare, skall få en detaljerad karta där fiberdragningen är exakt utmärkt. Med en sådan karta kan han vid framtida grävning och andra arbeten planera dessa, för att minimera risken för att skada ledningen. PFEF lovar att Arne och andra markägare skall få sina kartor när bygget är klart.

Styrelsen 2018-08-08