Aktuell information

Driftsavbrott

Dessvärre blev det ett omfattande driftsavbrott 28-29 augusti. Det dygnslånga avbrottet berodde på ett externt fel och orsakades inte av något fel eller underhållsarbete på Prässebo fibers nät. Vi beklagar att avbrottet orsakat olägenheter för många medlemmar men detta var inget vi kunnat förutse eller känna till i förväg. Så snart vi fick klarhet i vad som hänt lades det ut information på vår hemsida med en länk till operatören. Information publicerades även via Facebook.

Aktuellt om grävning

Som vi redan tidigare informerat om är det ca 80 % av medlemmarna som nu har tillgång till fiber. Den gruppen med resterande 20 %, ca 50 medlemmar, som inte fått någon anslutning är naturligtvis besvikna att det dröjer och undrar ”när får vi fiber”. De medlemmar som inte fått anslutning ingår i någon av följande undergrupper:

  1. Medlemmar som berörs av samförläggning med Vattenfall. Det är dels Ale Skövde – Låcktorpområdet med ganska många berörda och dels utmed vägen till Bidalen, vilket berör 3 medlemmar.
  2. Medlemmar som berörs av problem med passage av vägen mot Hålanda där tidigare tryckningar misslyckades. Det handlar om 2 passager som berör 9 medlemmar.
  3. Medlemmar som berörs av sjökabel. En medlem berörs av Bodasjön och det är ca 5 anslutningar som berörs vid Gravlången.
  4. Medlemmar som har nedlagd ledning men ej fått fiber blåst. Detta berör 3 medlemmar. Felet beror på att den engagerade entreprenören missade att blåsa dessa anslutningar.

Efter ett långt sommaruppehåll börjar det dessbättre ta fart igen och det finns en del positivt att rapportera. Ett problem är dock att en sjukskrivning på Relacom medfört tydlig underbemanning på Relacom och därmed tar det längre tid att hantera olika problem.

Samförläggningen med Vattenfall initierades främst av två anledningar. Dels att spara pengar för föreningen och dels för att orsaka mindre olägenheter med dubbla grävarbeten för de berörda. Vattenfall har varit mycket tillmötesgående och samarbetet med dem och Elkraftteamet Väst fungerade utmärkt i våras när stamledningen grävdes söderut mot Ale Skövde. Sedan blev det stopp för en av Vattenfalls kunder vägrade att skriva under ett markkontrakt. Denna person skall inte ha fiber men detta har fördröjt processen. Vattenfall ser nu på möjligheten att ”runda detta problem”.

Beträffande ledningen till Bidalen kommer detta arbete inom kort att påbörjas av Elkraftteamet Väst. Det är en del tekniska utmaningar att gräva ner ledningen men det är gott hopp om att detta snart är klart.

När det gäller passagen över Hålandavägen i Balltorp har de planerade tryckningarna misslyckats på grund av berg och därmed stoppat upp processen. Planen är nu att utnyttja två befintliga luftledningar över Hålandavägen. Efter analyser har Relacom beslutat att genomföra arbetet i egen regi men underbemanningen på projektledarsidan har dessvärre fördröjt processen och vi har ännu inte fått några besked från Relacom om när de kan påbörja arbetet.

Sjökabel lades ut i både Bodasjön och Gravlången redan i våras, genom ett engagerat arbete av frivilliga inom föreningen. Arbetet med att göra klart med sjökabel har påbörjats senaste veckan. Relacom har engagerat entreprenören RTG, som tidigare grävde i Balltorp, för att gräva ner sjökabeln. Kablarna kommer även att kopplas in i de aktuella kopplingsskåpen så det finns gott hopp om att de berörda medlemmarna snart kommer att få sin fiber inkopplad.

Det är naturligtvis beklagligt att underentreprenören missade några inkopplingar när övriga medlemmar anslöts. Detta har påpekats till Relacom men det har ännu inte åtgärdats. Det är vårt krav till entreprenören att detta skall åtgärdas snarast.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Aktuell information till medlemmar i Prässebo fiber ekonomisk förening

Årsstämman

Den 15 juni genomfördes årsstämman i Alegården. En rapport från stämman är utlagd här på föreningens hemsida.

Protokoll årsstämma  2019

Konstituering av styrelsen

Gunnar Hall omvaldes som ordförande redan på årsstämman. På konstituerande styrelsemöte omvaldes Jörgen Andersson som vice ordförande. Lars Agblad valdes till kassör efter Carina Johansson Nilsson och Rolf Skogsberg valdes som sekreterare efter Birgitta Lindehall. Johanna Thorsenius valdes till vice sekreterare.

 

Aktuellt om grävning

Knappt 240 fiberanslutningar är färdiggrävda och inkopplade, vilket betyder att strax under 50 st. återstår. Majoriteten av dessa är beroende av samförläggningen med Vattenfall, där vår fiberkabel alltså ska grävas ner tillsammans med deras nya elkablar. Vi har en mycket bra dialog med Vattenfall, och vi väntar på att deras projektering ska färdigställas. Det som fortfarande saknas är några påskrivna markavtal inom Ale-Skövde och Låcktorp. Vattenfalls förhoppning är att arbetena ska kunna startas under senare delen av augusti eller i september.

De övriga anslutningar som återstår är de som ansluts via våra två sjökablar, och dessa kommer också att färdigställas under samma period, samt 7 st. anslutningar utefter Hålandavägen där det visat sig hopplöst svårt att på ett rimligt sätt kunna borra sig under landsvägen. En luftledingsdragning över vägen planeras istället för att kunna nå dessa anslutningar.

Utöver ovan beskrivna anslutningar återstår en del återställningsarbeten inom flera områden, något som delvis kommer att göras som frivilligt arbete av medlemmarna för att hålla nere kostnaderna. 

 

Driftsstörningar

Runt den 5 juni hade vi en driftstörning som drabbade ett 30 tal medlemmar. Vi har ännu inte kunnat få det fastställt vad som orsakat problemen. Telia hänvisade till att det skulle finnas ett värmeproblem i vårt nodhus, vilket vi hade tekniker på plats och undersökte. Det var 17 grader i nodhuset vilket är en bra temperatur. Zitius har inte heller kunna se i sina loggar på hårdvaran i nodhuset att det skulle varit för varmt. Problem verkade lösa sig själv efter några dagar då det började att fungera igen för de drabbade medlemmarna.

Upplever man att man har för låg hastighet så skall detta felanmälas till Telia (Gruppavtalet) / den tjänsteleverantör man valt. Det är det viktigt att tänka på att man skall mäta hastigheten direkt från routern med nätverkskabel ansluten och att man har en dator som har ett trådat nätverkskort som klarar 1 gbit.

Mäter man trådlöst är det väldigt många faktorer som kan spela in att man får lägre hastighet så därav är detta inte ett pålitligt sätt att mäta. På https://www.telia.se/privat/support/wifi-router finns lite information om routerna och lite guider.

Alla felanmälningar måste gå via den tjänsteleverantören som man har. För gruppavtalet är det (Telia) och dem som inte har gruppavtalet, den leverantör de själva har valt. Kontaktinformation finns på https://zmarket.se/privat/felanmalan. Styrelsen har inga möjligheter att utföra någon felsökning eller åtgärd.

I styrelsen är vi intresserade att få information om när det är problem både för att kunna hålla koll på hur nätet generellt fungerar och snabbt kunna märka om det verkar finnas några större problem. Styrelsen har ingen egen väg att kunna göra felanmälningar till Telia utan det är till deras kundtjänst man måste vända sig. Vid större störningar som drabbar tiotals personer så har styrelsen möjlighet att ta kontakt direkt med Zitus NOC (Network Operation Center). Det är dem som övervakar att vårt nät fungerar som det skall och sköter all aktiv utrustning som finns i nodhuset.

För att vi i styrelsen skall känna till problem med nätet, hantera och agera på bästa sätt på de rapporter vi får in så vill vi att ni förutom anmälan till tjänsteleverantören även mailar in information om eventuella störningar till drift@prassebofiber.se

Det som behöver vara med i den informationen är:
Namn:
Adress:
Fastighetsbeteckning:
Vad som är fel:
När började problemen:
Vilken tjänsteleverantör ni har:

Vi har även fått in förfrågan från ett flertal medlemmar om att kunna få hjälp med olika saker kopplat till fibern som att koppla in sin utrustning och kunna konfigurera upp det på ett bra sätt. Styrelsen har inga möjligheter att kunna hjälpa till med detta men däremot så kanske det finns andra medlemmar i föreningen som skulle kunna tänka sig att som frivilligt arbete vara behjälpliga till dem som inte har kunskapen om hur man gör det. Så vi efterfrågar om det finns andra personer i föreningen som har lite högre kunskapsnivå om datorer och nätverksutrustning som skulle kunna tänka sig att hjälpa dem som har problem att få sin utrustning att fungera på önskvärt sätt. Om du känner att du skulle kunna bistå med lite hjälp till dem som behöver så skicka gärna ett mail till hakan.antonsson@prassebofiber.se

Vill även informera om att ni som har Telia har möjlighet att beställa besök av tekniker från Telia som kan hjälpa till med mycket. Detta är en kostnad som man får ta själv. Mer information finns på https://www.telia.se/privat/support/personlig-tekniker-hemma?intcmp=tekniker_hemma

Fakturering

Som hjälp med fakturering och andra ekonomitjänster har PFEF upprättat ett avtal med företaget Fiberfaktura, som är specialiserat på att hjälpa fiberföreningar med ekonomi.

Fiberfaktura kommer att kvartalsvis administrera fakturering av nätavgifter (150 kr/månad) och avgifter för anslutning till Telia gruppavtal (249 kr /månad). De flesta medlemmar i område 3 Kattunga, 4 Boda, 6 Prässebo gård – Lunneviken och 7. Prässebo C fick sin anslutning i början av maj. För de medlemmar som har en fungerande anslutning kommer avgift för nätet att tas ut fr o m juni. För de medlemmar som har anslutit sig till Telias gruppavtal kommer även denna avgift att tas ut fr o m juni. Även de medlemmar med fungerande anslutning, som av varierande skäl ännu inte aktiverat sin anslutning kommer att debiteras avgiften, eftersom föreningen har en kostnad för dem.

För medlemmar i övriga områden kommer avgifterna att tas ut när Telia börjar fakturera, vilket sannolikt blir från juli. De medlemmar som av varierande skäl ännu inte är anslutna till nätet kommer inte att faktureras avgift innan anslutningen är klar.

 

Avslutningsvis

vill styrelsen önska alla medlemmar en fortsatt skön sommar

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Årsstämman genomförd i Alegården

Lördagen den 15 juni hölls årsstämma med Prässebo fiber i Alegården, Nygård. 47 medlemmar deltog i den första stämman sedan fiberledningen tagits i bruk. Stämman inleddes med en lägespresentation av ordförande Gunnar Hall.

Gunnar började med att berätta att fibernätet är till över 90% klart och över 230 medlemmar är anslutna och de flesta av dessa har kommit igång med fibertjänsterna. Det är omkring 50 medlemmar som återstår att ansluta och detta beror på att:

  • Föreningen väntar på grönt ljus för samförläggningen med Vattenfall i Ale-Skövde, Kvarntorp och Bidalen.
  • Relacom ska avsluta anslutningarna vid södra Gravlången efter vår sjökabelutläggning.
  • Två vägpassager i Balltorp är problematiska, det går inte att komma under Hålandavägen. En luftledningspassage måste sannolikt byggas, och detta berör 7 medlemmar.
  • Ett antal medlemmar går inte att nå för att bestämma om tid för husinstallationen.

Gunnar kommenterade även en del om de arbeten som återstår att åtgärda samt de driftsstörningar som varit på senaste tiden. En del medlemmar har problem med nedladdningskapaciteten och andra med installation av telefoni.

Gunnar kommenterade även kring föreningens riskanalys och utfallet av denna. Han påminde även om vad medlemmar bör tänka på vid försäljning och överlåtelse a medlemskap till nya fastighetsägare. Bilderna från Gunnars presentation finns på länken bilder.

Efter presentation var det uppskattad fika med Ann-Marie Jakobssons närproducerade och ekologiska kanelbullar.

Själva stämman genomfördes under ledning av Jörgen Andersson. Efter presentation av årsberättelse och revisionsberättelse beslutade stämman om styrelsens ansvarsfrihet för 2018. Sedan genomfördes val enligt valberedningens förslag.

Gunnar Hall omvaldes till ordförande. Som styrelseledamöter omvaldes Jörgen Andersson och Lars Agblad. De tidigare styrelsesuppleanterna Christer Johansson, Ann-Marie Jakobsson och Linus Antonsson nyvaldes som styrelseledamöter. Kvarstående till 2020 ingår även Johanna Thorsenius, Håkan Antonsson och Rolf Skogsberg i styrelsen. Peter Holmström omvaldes som suppleant.

Liselott Spetz och Kågan Karlsson omvaldes som revisorer med Marit Carlsson som suppleant. Jimmy Alesjö, Anders Martinsson och Charlotte Lyth omvaldes som valberedning.

Sammantaget var det en lugn stämma och de närvarande medlemmarna hade ganska få kommentarer och frågor. Detta är en indikation på att flertalet medlemmar nu har tillgång till fungerande fiber. Protokoll från stämman kommer att presenteras på hemsidan när detta är klart och justerat.

Med vänlig hälsning Styrelsen

Påminnelse Årsstämma

Årsstämma för
Prässebo Fiber Ekonomisk Förening, PFEF,
den 15 juni 2019, kl. 10:00 – 12:00, Alegården, Nygård

Bäste medlem i Prässebo Fiber Ekonomisk Förening!

Föreningen håller årsstämma den 15 juni kl. 10:00 i Alegården, Nygård.

Årsstämman inleds med lägesuppdatering av bredbandsuppbyggnad. Därefter följer sedvanliga årsmötespunkter.

Länkar till årsmöteshandlingar

Dagordning
Årsredovisning
Valberedningens förslag

Fika och lättare tilltugg serveras.

Välkomna!
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Läggning av sjökabel i Gravlången

För andra gången på tre veckor samlades frivilliga för att lägga sjökabel. Denna gång var det 13 medlemmar som ställde upp och flertalet av dem var med för andra gången. Alltså var det ett erfarenhet team som tog sig an utmaningen att lägga sjökabel över södra Gravlången. Från Gravlångshålan på östra sidan är det ca 300 m till Bredhult på västra sidan.

Mjölkförpackningarna från Nyckleby mjölk i Upphärad återanvändes igen som flythjälpmedel och nu hade tekniken utvecklats så läggningen gick väldigt smidigt. Denna gång var det Ernie Mattsson, en av medlemmarna i Bredhult som ställde upp med båt och flotte.

I den ursprungliga projekteringen planerades att gräva utmed vägen fram till Bredhult men terrängen rymmer många utmaningar med berg och mossar, vilket är kostsamt för fiberdragning. Därför lades sjökabel istället, vilket innebär en kostnadsbesparing för föreningen. Det är 5 fastigheter som får nytta av kabeln.

Med vänlig hälsning Styrelsen

Läggning av sjökabel i Bodasjön

Plastdunkarna kom från Nyckleby mjölk i Upphärad

Under en strålande majsol samlades 14 frivilliga vid Bodasjöns utlopp för att lägga sjökabel. Bakgrunden till detta är att familjen Lyth i Bodabacken behöver en anslutning till fibernätet och eftersom föreningen inte lyckats upprätta något markavtal med den näraliggande grannen har det inte varit möjligt att gräva på normalt sätt. Alltså gäller det att lösa frågan på något annat sätt.

Trumman med kabeln ställdes på en kabelkärra bron utmed Sjöbodavägen. Med handkraft drogs kabeln genom utloppet och där sjön började hade Anders Karlsson sin flotte på plats och med hjälp av några ytterligare båtar drogs sedan kabeln ut i sjön. För att kunna göra detta måste kabeln flyta och detta löstes genom att använda 2 liters plastdukar som bands fast med 3-4 meters mellanrum. Plastdunkarna, som kom från Nyckleby mjölk i Upphärad, visade sig vara ett utmärkt flythjälpmedel.

Kabeldragningen fungerade mycket bra och den drogs i land vid familjen Lyths strand. Där drogs kabeln upp till huset. Det är nu familjens ansvar att gräva ner den på tomten.

Det var mycket glädjande att se en sån bra uppställning av frivilliga för att hjälpa till med kabelläggningen. Tack vare det fina vädret blev det en mycket lyckad dag. Korv och bröd och fika förstärkte stämningen ytterligare.

Om några veckor är det en ny kabelläggning med samma dunkar. Denna gång blir det i södra Gravlången. Vi hoppas på minst lika bra uppslutning av frivilliga.

Med vänlig hälsning Styrelsen

Sjökabeln på väg ut

Nu är fibern igång

En vecka in i maj har det gjorts 182 fiberinstallationer hos våra medlemmar. Det är ca 60 % av antalet beställda installationer. Gruppavtalet med Telia är aktiverat för områdena 3, Kattunga, omr 4 Boda, omr 6 Prässebo gård – Lunneviken och omr 7 Prässebo C. En av de första att aktivera sin nya fiberanslutning var Evert Brandin.

Evert och hans hustru Carina bor i Göteborg under vintern men har även ett hus i Mjösundet i Prässebo. Som nybliven pensionär ser Evert fram emot att kunna tillbringa sommarhalvåret vid Vanderydsvattnet och han uppskattar verkligen att både kunna bo på landet och att nu även ha tillgång till stabil digital kommunikation. Jag tycker att föreningens gruppavtal med Telia är bra och jag önskar att jag även hade tillgång till detta i Göteborg säger Evert. Priset är lägre och bildkvaliteten är betydligt bättre än i min tidigare anslutning.

Innan installationen borrade Evert hål genom husgrunden och drog fiberpatchkabeln genom källaren. Han hjälpte även fler grannar med att borra. Från början hade Relacom inget fungerande bokningssystem för installationen men Evert träffade på montörerna hemma hos en granne och han bad dem komma hem och installera hos honom, vilket de gärna gjorde. Evert tycker att montörerna gjorde ett bra jobb.

Evert är nöjd med den information han fått genom Prässebo fiber och det var lätt att få igång routern men han tycker att Telias information om aktiveringsprocessen för anslutning av TV kunde varit bättre. Evert är tekniskt intresserad men inser att installationen kan vara en utmaning för många äldre. Tur att vi har barn och barnbarn som kan hjälpa oss äldre att utnyttja de nya möjligheterna med det digitala samhället säger Evert.

Aktivering Telia Gruppavtal

Nu har vi fått det bekräftat av Telia att det går att aktivera Telias gruppavtal för områdena 6. Prässebo – Lunneviken, omr 7 Prässebo C, omr 3 Kattunga och omr 4 Boda.  Ni som ännu inte hämtat ut utrustningen från Telia kan göra det i morgon Onsdag 1/5 klockan 15-16 eller Tisdag 7/5 klockan 19-20 på Sommarro / Prässebo bygdegård.

Övriga områden (1. Balltorp, omr 2 Ale Skövde – Låcktorp och omr 5 Låcktorp – Larsered) räknar vi med att utrustningen från Telia kommer i mitten av maj och aktivering där sker i början av Juni

Så här aktiverar du ditt Telia gruppavtal:

  1. Önskar man aktivera sin bredbandstelefon så måste man ringa in till kundtjänst på tel nr 90 200. Detta gäller även om man önskar portera sitt nummer från en annan operatör. Viktigt då att samma personnummer som står på telefonen idag begär porteringen.
  2. Önskar man enbart aktivera Bredband och Tv, pga att man ej kommer använda telefonin, så går man in via https://www.telia.se/aktivera

Vid frågor om aktiveringen eller andra frågor angående gruppavtalet och Telias utrustning så kontaktar man Telias kundtjänst i första hand om dem inte kan hjälpa till eller hänvisar frågan vidare till föreningen så tar ni kontakt med mig på hakan.antonsson@prassebofiber.se

Medlemsutskick 190426

                                                                                                                                                                                                    2019-04-26

 Aktuell information till medlemmar i Prässebo fiber ekonomisk förening

Fiberinstallation i fastigheten

Fiberinstallation pågår intensivt i områdena 6. Prässebo – Lunneviken, omr 7. Prässebo C, omr 3. Kattunga och omr 4 Boda. Hittills har vår entreprenör gjort fiberinstallation för 108 anslutningar, vilket motsvarar drygt en tredjedel av det totala antalet anslutningar.

Det har tidvis förekommit missvisande information kring installationen. Vi beklagar de olägenheter detta medfört men föreningen har sänt ut den information vi fått från de berörda aktörerna och eftersom det blivit en del förseningar har planerna justerats efterhand.

Vi uppmanar alla som ännu inte borrat hål i väggen men som har möjlighet att göra detta, att snarast borra för att undvika onödiga kostnader.

Det har vid upprepade tillfällen ordnats utlämning av fiberpatchkablar och vi planerar nu ytterligare två tillfällen i Sommarro, Prässebo:

Onsdag 1 maj kl 15-16
Tisdag 7 maj kl 19-20

Dessa tillfällen är till för er som behöver fiberpatchkablar, som är mer än 5 meter. Till skillnad från tidigare information kommer montörerna att ha med sig kortare kablar. Fastighetsägaren skall montera fiberpatchkabeln på ett sätt att den är väl skyddad, eftersom den är känslig för att skadas. Detta görs lämpligen med en kabelkanal, som kan köpas på varuhus eller i fackhandeln.

För de medlemmar som tecknat gruppavtal via Telia planeras anslutning till  gruppavtalet under maj månad för områdena 6. Prässebo – Lunneviken, omr 7 Prässebo C, omr 3 Kattunga och omr 4 Boda. Ni som bor i dessa områden och har tecknat gruppavtal kan hämta ut utrustning (router, tv-box, fjärrkontroll och kom igång instruktioner) vid ovannämnda utlämningstillfällen. Den som hämtar skall personligen signera ett dokument att utrustningen mottagits.

För er som bor i områdena 1. Balltorp, omr 2 Ale Skövde – Låcktorp och omr 5 Låcktorp – Larsered planeras anslutning till gruppavtalet under juni månad. Det kommer att ordnas ytterligare utdelningstillfällen där ni kan hämta er utrustning.

Ni som inte har gruppavtalet med redan fått mediaomvandlaren inkopplad kan koppla in er med en nätverkskabel mot port 1 på mediaomvandlaren och där gå till zmarket.se. Där kommer ni att kunna välja vilken operatör ni vill beställa erat fristående abonnemang ifrån.

Här är länk till Zmarkets information om hur man beställer:
https://zmarket.se/Content/Images/uploaded/Kopguide.pdf

 

Grävningsarbetet

Prässebo Fiber ekonomisk förening har under relativt lång tid, i samarbete med Relacom och Elkraftteamet, haft diskussioner med Vattenfall om samförläggning av vissa sträckor där det finns gemensamma intressen. Dessa diskussioner har landat i att Elkraftteamet nu framgångsrikt genomfört samförläggning av stamledningen genom Ale Skövde- Låcktorpsområdet. Vi är mycket glada för detta samarbete som innebär en väsentligt kostnadsbesparning för föreningen och mindre olägenheter för berörda markägare. Det återstår dock en del arbeten för att nå alla berörda medlemmars fastigheter. Det planeras även samförläggning i Bidalen men här ligger planeringen något senare.

Genom att stamledningen till Ale Skövde nu är lagd har det stora flertalet av våra medlemmar redan fiber framdragit till sina fastigheter. Dessvärre finns det ett begränsat antal medlemmar som får vänta ännu en tid på anslutning, eftersom det finns lokala omständigheter som försenar arbetet. Exempel på detta är i Balltorpsområdet där misslyckade tryckningar under landvägen orsakat förseningar. På grund av svåra markförhållanden vid södra Gravlången planeras att lägga en sjökabel och vi har nu fått myndighetstillstånd för detta.

 

Årsstämman

Som tidigare meddelats kommer Prässebo Fiber att ha årsstämma

Lördag den 15 juni 2019, kl. 10.00 i Alegården, Nygård. Alla medlemmar hälsas välkomna.

Medlemmar som önskar att avge motion till stämman kan enligt stadgarna göra detta senast 4 veckor innan stämman dvs senast 18 maj. Motioner sänds till sekreteraren Birgitta Lindehall, epost  birgitta.lindehall@telia.com eller till postadress Birgitta Lindehall, Viken 162, 463 97 Prässebo.

Mandattiden går ut för ett flertal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorerna. Medlemmar som har förslag på val av våra framtida förtroendevalda kan kontakta valberedningen som består av:
Jimmy Alesjö, jimmy_alesjo@hotmail.com tel 072 713 3901
Anders Martinsson, anders.martinsson@afconsult.com tel 010 505 8025
Charlotte Lyth, anlott.lyth@gmail.com  tel 073 155 2943

Valberedningen förväntas presentera sina förslag den 6 maj.

 

Med vänlig hälsning
Styrelsen