Ledningsstakning i Låcktorp

Projektledaren Bengt Augustsson har haft en hektisk tid med mycket arbete för att tillsammans med de områdesansvariga staka ut ledningssträckningen, medlemmarnas anslutningspunkter och att identifiera olika typer av hinder.

En dag i slutet av augusti åkte Bengt till Låcktorp, där han träffade Daniel Lund som är områdesansvarig i område 2 Ale Skövde – Låcktorp. Eftersom Daniel arbetar skift hade han möjlighet att jobba med Bengt denna tisdag. De startade med att studera kartmaterialet och diskuterade hur de skulle lägga upp arbetet.

De började med att staka över Kim Wilhelmssons mark och det var en speciell känsla, eftersom det är Kim själv som senare skall gräva där, eftersom hans företag Elkraftteamet Väst är underentreprenör till Relacom. Bengt och Daniel fortsatte sedan med att identifiera och märka ut medlemmarnas anslutningspunkter och olika typer av hinder. Daniel har god lokalkännedom i sitt hemområde och det är oerhört värdefullt att veta var olika typer av ledningar finns.

Efter stakning kommer Ledningskollen och märker ut el- och teleledningar. När detta är gjort är det viktigt att följa upp om det finns behov av justeringar av ledningsstakningen för att inte onödigtvis komma nära befintliga ledningar.

När teamet kom fram till Alegården anslöt markägaren Ann-Marie Jacobsson och tillsammans genomförde de stakning över delar av hennes mark och bland annat diskuterades om ett antal träd som behöver tas ner eller beskäras. De identifierade även staket runt betesmarken men beslöt att avvakta med öppning av dessa tills de vet precis när grävningen skall ske.


Fr v: Ann-Marie Jacobsson, Bengt Augustsson och Daniel Lund

Förutom område 6. Prässebo Gård – Lunneviken där ledningsdragningen är klar pågår även i övriga områden ett intensivt arbete med att förbereda ledningsgrävningen. På många ställen görs även justeringar av sträckningen för att utnyttja erfarenheter från det som redan är grävt. Det är t.ex. betydligt mer fördelaktigt att plöja ner fiber istället för att gräva. Därför kan det vara motiverat att göra en omväg kring en svår passage istället för att ta kortaste vägen igenom.

Ett problem som uppmärksammats är att om det går en tid emellan stakning och grävning är det en del stakar som försvinner och därför behöver stakningen följas upp strax innan grävningen påbörjas.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Nu startar blåsning av fiber i Prässebo

Grävningsarbetena i område 6 Prässebo Gård – Lunneviken är nu avslutade och i vecka 38 beräknas entreprenören börja med att blåsa fiber i ledningen. Anslutning till boxar på husväggarna kommer att göras senare.

Blåsning av fiber kommer även att ske under vecka 38 i vissa delar av område 7. Prässebo C (Törstorp, Stubbetorp, Stockhult och Klinten).

Med vänlig hälsning Styrelsen

Grävning på den egna tomten

Prässebo Fiber Ekonomisk förening ansvar för kostnad av det gemensamma fibernätet medan envar medlem ansvarar för grävning på den egna tomten. Observera att denna grävkostnad tillkommer utöver anslutningsavgiften och medlemsinsatsen, då grävning på den egna tomten inte ingår. Fiberslang och märkband, samt skarvdon för dessa tillhandahålls via föreningen.

Alternativ 1 – Fastighetsägaren gräver själv
Fastighetsägaren gräver och lägger ner slang och märkband enligt våra ”
Grävinstruktioner från Relacom” från den plats som överenskommits. Detta skall vara gjort till det datum som kommer att meddelas varje enskild fastighetsägare. Om det inte är gjort kommer arbetet att försenas, vilket medför en förhöjd anslutningsavgift.

Alternativ 2 – Fastighetsägaren betalar entreprenören för att gräva men fastighetsägaren ansvarar för att:

  • Märka ut elledningar, teleledningar, vatten/avlopp, dräneringar eller annat som kan påverkas av grävningen.
  • Återställa efter grävningen, det vill säga allt från gräsfrön till asfalt.

Om fastighetsägaren väljer att låta entreprenören gräva, upprättas ett avtal mellan parterna och efter utfört arbete betalar fastighetsägaren grävkostnaden på tomten via faktura. Entreprenörens pris för grävning på tomt är 170 SEK/meter + moms, totalt 212,50 SEK/meter. Tänk på att återställning av tomtmark inte ingår i priserna, utan endast maskinell återfyllnad av befintliga massor. I avtalet finns möjlighet att inkludera rätt till ROT-avdrag för den del av kostnaden som definierats som arbetskostnad.

För att nyttja entreprenörens tjänst att gräva på tomten, tag kontakt med projektledare Bengt Augustsson, mejlaeller ring 0705-37 99 00 i god tid. Mejlet måste vara komplett med namn, adress, fastighetsbeteckning, och telefon. Föreningen ser till att grävningarna går att koordinera områdesvis för entreprenören.

Återställning svarar fastighetsägaren för i bägge alternativen. Vanligtvis blir det inte stora märken på tomten då man oftast kan plöja ner slangen. I gräsmatta (på sommaren) syns det knappt efter ett par veckor och ett par omgångar med gräsklipparen.

Skador på icke utmärkta ledningar eller dylikt bekostas av fastighetsägaren.

Mvh Styrelsen

Markägarmöte i Alegården

Prässebo Fiber Ekonomisk Förening genomförde sitt tredje markägarmöte den 22 augusti i Alegården. Målgruppen för detta möte var markägare i område 2: Ale Skövde – Låcktorp och område 5: Låcktorp – Larsered. Förutom markägare deltog representanter för PFEFs styrelse, Områdesansvariga, PFEFs projektledare och entreprenören Relacom och underentreprenören Elkraftteamet Väst.

Föreningens ordförande Gunnar Hall gav en bakgrundsbeskrivning och rapporterade om hur arbetet gått hittills. Han berättade att PFEF styrelse valde att börja arbetet i område 6 Prässebo gård – Lunneviken. Området valdes ut som startpunkt för där var grävningen inte beroende av några tryckningar under landsväg eller järnväg, vilket kräver tillstånd från Trafikverket.

Gunnar berättade om erfarenheter från grävningsarbetet och kommenterade en del utmaningar man mött. Arbetet har tagit längre tid än planerat p. g. a. svåra markförhållanden i området. Arbetet i området är nu nästan avslutat, återstår bara grävning på några tomter.

Från början var planen att först gräva den östra delen av fibernätet och sedan avsluta med den västra. I samarbete med entreprenören har PFEF nu kommit överens om en mer flexibel strategi som bygger på att man skall utnyttja den fördelaktiga väderleken för plöjning. Avsikten är att entreprenören under den närmaste tiden skall fokusera på områden där plöjning kan genomföras. För att möjliggöra detta har beslutats att uppmana alla tomtägare att senast i v 39 genomföra grävning och slangläggning på sina tomter eller att beställa hjälp med grävningsarbetet. För att möjliggöra detta kommer projektledaren, i samarbete med de områdesansvariga, att snarast märka ut anslutningspunkten för resp. tomt.

Områdesansvariga i samarbete med projektledaren kommer nu att kontakta samtliga markägare med markavtal. I samråd kommer den slutliga ledningsdragningen att stakas och olika typer av korsande hinder kommer att identifieras och märkas ut. Det är även bra om berörda kan diskutera hur hindren kan friläggas för att undvika tilläggskostnader för grävningen.

Styrelsen 2018-08-27

En markägares erfarenhet av fiberdragning

Arne Martinsson driver lantbruk på Lindebackens gård i Prässebo. Arne var en av de första markägarna som berördes av Prässebo fiber ekonomisk förenings fiberprojekt. Nu är grävningarna avslutade och som medlemmar i PFEF väntar Arne och hans Anita på att få sin fiber installerad. Som ett stöd för andra markägare har Arne lovat att dela med sig av sina erfarenheter.

Arne deltog på det första markägarmötet den 3 maj i Alegården. Där fick han en första genomgång av hur arbetet skulle genomföras. Sedan besöktes han flera gånger av Lars Johansson, en av de områdesansvariga i område 6 Prässebo gård – Lunneviken. Arne och Lars känner varandra sedan tidigare. Tillsammans med PFEFs projektledare Bengt Augustsson inspekterade de, delvis tillsammans med entreprenören, den föreslagna fiberdragningen och innan stakning, gjorde de vissa justeringar bl. a. för att undvika en nyckelbiotop. Arne tycker att det är väldigt viktigt att han som markägare har involverats i planeringen för han känner sin fastighet bättre än någon annan och han har även identifierat ett antal hinder t. ex diken och andra kablar. Dessa hinder märktes ut och eftersom Arne har förmånen att ha en grävmaskin frilade han även vissa hinder och fällde en del träd.

Arnes arbete med att frilägga och ta bort hinder gjorde att entreprenörens arbete underlättades. Detta i sin tur har reducerat mängden av tilläggskostnader som tillkommer när entreprenören stöter på oväntade hinder.

Arne tycker att samarbetet med PFEF och entreprenören har fungerat mycket bra. Han är mycket nöjd med det sätt som Elkraftteamet Väst har genomfört arbetet och återställt marken efter grävningen. Deras skickliga arbete i kombination med den torra väderleken har medfört väldigt små skador.

Även om arbetet nu har flutit bra så finns det en risk att skada fibern vid framtida grävning. Därför är det ett önskemål från Arne, att han som markägare, skall få en detaljerad karta där fiberdragningen är exakt utmärkt. Med en sådan karta kan han vid framtida grävning och andra arbeten planera dessa, för att minimera risken för att skada ledningen. PFEF lovar att Arne och andra markägare skall få sina kartor när bygget är klart.

Styrelsen 2018-08-08

Information från extra stämman

Tisdag den 7 augusti samlades drygt 70 medlemmar för att fatta beslut om val av kommunikationsoperatör vid vår extra stämma. Efter en redogörelse där styrelsen berättade om hur anbuds inhämtandet skett, redovisade lämnade anbud och hur processen kommer se ut framåt, fattade stämman beslut enligt styrelsens förslag. Många frågor och förslag kom fram i diskussionen som föregicks beslutet vilket hjälper styrelsen i det fortsatta arbetet.
Det fattade beslutet gav styrelsen i uppgift att förhandla fram ett bra avtal för både föreningen och enskil medlem.

När färdigt avtal finns med kommunikationsoperatör kommer det presenteras med inbjudan till ett informationsmöte där även de olika tjänsteleverantörerna kommer presenteras.

Markägarmöte den 26 juni

Prässebo fiber ekonomisk förening (PFEF) genomförde den 26 juni ett nytt möte för de markägare som har markavtal med PFEF. På mötet som genomfördes i Sommarro var det särskilt focus på område Prässebo, Boda, Kattunga och Balltorp. Förutom representanter för PFEF och entreprenören deltog 16 markägarrepresentanter, varav många även är medlemmar i föreningen.

På mötet gavs information om hur och var fiberutbyggnaden kommer att ske. PFEF är mycket angelägen om ett nära samarbete med markägarna. Det är mycket viktigt med en nära dialog mellan PFEF, entreprenören och markägarna för att genomföra detaljplanering, stakning och identifiering av olika hinder t ex ledningar. Det är PFEFs områdesansvariga som tillsammans med PFEFs projektledare, Bengt Augustsson, har den primära kontakten med markägarna.

Mvh Styrelsen

Årsstämma med Prässebo fiber ekonomisk förening

Den 2 juni 2018 genomförde PFEF sin årsstämma i Alegården under ledning av Thomas Löfström. På stämman deltog 79 medlemmar och en fullmaktshavare.

Stämman inleddes med att föreningens ordförande Gunnar Hall gjorde en presentation av vad som hänt och vad som förväntas att hända framöver. Efter en lång och omfattande upphandlingsprocess skrev PFEF avtal med Relacom om att genomföra projektet. Relacom i sin tur, lejde in det lokala bolaget Elkraftteamt Väst för att utföra grävningsarbetena. Dessa har nu pågått sedan mitten av maj.

Föreningens mål är att ha ett driftsatt nät till årsskiftet men det finns en mängd risker som kan försena arbetena, t.ex. lång handläggningstid på Trafikverket för sökt tillstånd att trycka genom vägar och järnvägsbanken.

Håkan Antonsson berättade om processen att välja kommunikationsoperatör för drift av nätet. PFEF har fått in anbud från fyra olika kommunikationsoperatörer och en arbetsgrupp inom PFEF styrelsen arbetar nu med att analysera och jämföra de olika anbuden.

Det planeras en extrastämma om några månader för att medlemmarna skall beredas tillfälle att vara med och välja ut den mest fördelaktiga kommunikationsoperatören.

Hela protokollet ifrån stämman kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan när det är justerat.

Om ni är ute och tittar på arbetet så tänk på att vara försiktig och inte gå för nära maskinerna.

Mvh Styrelsen