Markägarmöte i Alegården

Prässebo Fiber Ekonomisk Förening genomförde sitt tredje markägarmöte den 22 augusti i Alegården. Målgruppen för detta möte var markägare i område 2: Ale Skövde – Låcktorp och område 5: Låcktorp – Larsered. Förutom markägare deltog representanter för PFEFs styrelse, Områdesansvariga, PFEFs projektledare och entreprenören Relacom och underentreprenören Elkraftteamet Väst.

Föreningens ordförande Gunnar Hall gav en bakgrundsbeskrivning och rapporterade om hur arbetet gått hittills. Han berättade att PFEF styrelse valde att börja arbetet i område 6 Prässebo gård – Lunneviken. Området valdes ut som startpunkt för där var grävningen inte beroende av några tryckningar under landsväg eller järnväg, vilket kräver tillstånd från Trafikverket.

Gunnar berättade om erfarenheter från grävningsarbetet och kommenterade en del utmaningar man mött. Arbetet har tagit längre tid än planerat p. g. a. svåra markförhållanden i området. Arbetet i området är nu nästan avslutat, återstår bara grävning på några tomter.

Från början var planen att först gräva den östra delen av fibernätet och sedan avsluta med den västra. I samarbete med entreprenören har PFEF nu kommit överens om en mer flexibel strategi som bygger på att man skall utnyttja den fördelaktiga väderleken för plöjning. Avsikten är att entreprenören under den närmaste tiden skall fokusera på områden där plöjning kan genomföras. För att möjliggöra detta har beslutats att uppmana alla tomtägare att senast i v 39 genomföra grävning och slangläggning på sina tomter eller att beställa hjälp med grävningsarbetet. För att möjliggöra detta kommer projektledaren, i samarbete med de områdesansvariga, att snarast märka ut anslutningspunkten för resp. tomt.

Områdesansvariga i samarbete med projektledaren kommer nu att kontakta samtliga markägare med markavtal. I samråd kommer den slutliga ledningsdragningen att stakas och olika typer av korsande hinder kommer att identifieras och märkas ut. Det är även bra om berörda kan diskutera hur hindren kan friläggas för att undvika tilläggskostnader för grävningen.

Styrelsen 2018-08-27