Grävning på den egna tomten

Prässebo Fiber Ekonomisk förening ansvar för kostnad av det gemensamma fibernätet medan envar medlem ansvarar för grävning på den egna tomten. Observera att denna grävkostnad tillkommer utöver anslutningsavgiften och medlemsinsatsen, då grävning på den egna tomten inte ingår. Fiberslang och märkband, samt skarvdon för dessa tillhandahålls via föreningen.

Alternativ 1 – Fastighetsägaren gräver själv
Fastighetsägaren gräver och lägger ner slang och märkband enligt våra ”
Grävinstruktioner från Relacom” från den plats som överenskommits. Detta skall vara gjort till det datum som kommer att meddelas varje enskild fastighetsägare. Om det inte är gjort kommer arbetet att försenas, vilket medför en förhöjd anslutningsavgift.

Alternativ 2 – Fastighetsägaren betalar entreprenören för att gräva men fastighetsägaren ansvarar för att:

  • Märka ut elledningar, teleledningar, vatten/avlopp, dräneringar eller annat som kan påverkas av grävningen.
  • Återställa efter grävningen, det vill säga allt från gräsfrön till asfalt.

Om fastighetsägaren väljer att låta entreprenören gräva, upprättas ett avtal mellan parterna och efter utfört arbete betalar fastighetsägaren grävkostnaden på tomten via faktura. Entreprenörens pris för grävning på tomt är 170 SEK/meter + moms, totalt 212,50 SEK/meter. Tänk på att återställning av tomtmark inte ingår i priserna, utan endast maskinell återfyllnad av befintliga massor. I avtalet finns möjlighet att inkludera rätt till ROT-avdrag för den del av kostnaden som definierats som arbetskostnad.

För att nyttja entreprenörens tjänst att gräva på tomten, tag kontakt med projektledare Bengt Augustsson, mejlaeller ring 0705-37 99 00 i god tid. Mejlet måste vara komplett med namn, adress, fastighetsbeteckning, och telefon. Föreningen ser till att grävningarna går att koordinera områdesvis för entreprenören.

Återställning svarar fastighetsägaren för i bägge alternativen. Vanligtvis blir det inte stora märken på tomten då man oftast kan plöja ner slangen. I gräsmatta (på sommaren) syns det knappt efter ett par veckor och ett par omgångar med gräsklipparen.

Skador på icke utmärkta ledningar eller dylikt bekostas av fastighetsägaren.

Mvh Styrelsen