Ledningsstakning i Låcktorp

Projektledaren Bengt Augustsson har haft en hektisk tid med mycket arbete för att tillsammans med de områdesansvariga staka ut ledningssträckningen, medlemmarnas anslutningspunkter och att identifiera olika typer av hinder.

En dag i slutet av augusti åkte Bengt till Låcktorp, där han träffade Daniel Lund som är områdesansvarig i område 2 Ale Skövde – Låcktorp. Eftersom Daniel arbetar skift hade han möjlighet att jobba med Bengt denna tisdag. De startade med att studera kartmaterialet och diskuterade hur de skulle lägga upp arbetet.

De började med att staka över Kim Wilhelmssons mark och det var en speciell känsla, eftersom det är Kim själv som senare skall gräva där, eftersom hans företag Elkraftteamet Väst är underentreprenör till Relacom. Bengt och Daniel fortsatte sedan med att identifiera och märka ut medlemmarnas anslutningspunkter och olika typer av hinder. Daniel har god lokalkännedom i sitt hemområde och det är oerhört värdefullt att veta var olika typer av ledningar finns.

Efter stakning kommer Ledningskollen och märker ut el- och teleledningar. När detta är gjort är det viktigt att följa upp om det finns behov av justeringar av ledningsstakningen för att inte onödigtvis komma nära befintliga ledningar.

När teamet kom fram till Alegården anslöt markägaren Ann-Marie Jacobsson och tillsammans genomförde de stakning över delar av hennes mark och bland annat diskuterades om ett antal träd som behöver tas ner eller beskäras. De identifierade även staket runt betesmarken men beslöt att avvakta med öppning av dessa tills de vet precis när grävningen skall ske.


Fr v: Ann-Marie Jacobsson, Bengt Augustsson och Daniel Lund

Förutom område 6. Prässebo Gård – Lunneviken där ledningsdragningen är klar pågår även i övriga områden ett intensivt arbete med att förbereda ledningsgrävningen. På många ställen görs även justeringar av sträckningen för att utnyttja erfarenheter från det som redan är grävt. Det är t.ex. betydligt mer fördelaktigt att plöja ner fiber istället för att gräva. Därför kan det vara motiverat att göra en omväg kring en svår passage istället för att ta kortaste vägen igenom.

Ett problem som uppmärksammats är att om det går en tid emellan stakning och grävning är det en del stakar som försvinner och därför behöver stakningen följas upp strax innan grävningen påbörjas.

Med vänlig hälsning
Styrelsen