Skydda fiberledningen

När hela fiberledningen är färdigbyggd kommer den att mätas in och anmälas till
Ledningskollen. Detta innebär att om någon vill göra något markarbete inom vårt område,
kan de vända sig till Ledningskollen och få information om vilka ledningar som finns i
området, t. ex. elledningar, teleledningar men även fiberledningar. Detta kommer att minska
risken för att andra markarbeten kommer att skada vår fiberledning.

Det återstår dock mycket arbete med att bygga färdigt vår fiberledning och det kommer att
ta åtskilliga månader innan den kan mätas in och anmälas till Ledningskollen. Fram till dess
är det inte möjligt för någon annan aktör att få information från Ledningskollen om vår
fiberledningssträckning. Ganska snart kan det även vara svårt att på marken identifiera var
ledningen går.

För att skydda vår fiberledning är det därför viktigt att vi alla hjälps åt att sprida information
om att vår ledning finns nedgrävd i området. Om du känner till eller hör talas om något
pågående eller planerat markarbete är det viktigt att de ansvariga får information om vår
fiberledning. Förutom grävning och schaktning kan det även handla om t. ex.
skogsavverkning.

Kartor med exakt position på ledningen kan fås genom din områdesansvarige eller
projektledaren Bengt Augustsson, tel: 070 537 9900 eller mail
projektledare@prassebofiber.se

Med vänlig hälsning
Styrelsen