Information från extra stämman

Tisdag den 7 augusti samlades drygt 70 medlemmar för att fatta beslut om val av kommunikationsoperatör vid vår extra stämma. Efter en redogörelse där styrelsen berättade om hur anbuds inhämtandet skett, redovisade lämnade anbud och hur processen kommer se ut framåt, fattade stämman beslut enligt styrelsens förslag. Många frågor och förslag kom fram i diskussionen som föregicks beslutet vilket hjälper styrelsen i det fortsatta arbetet.
Det fattade beslutet gav styrelsen i uppgift att förhandla fram ett bra avtal för både föreningen och enskil medlem.

När färdigt avtal finns med kommunikationsoperatör kommer det presenteras med inbjudan till ett informationsmöte där även de olika tjänsteleverantörerna kommer presenteras.

Markägarmöte den 26 juni

Prässebo fiber ekonomisk förening (PFEF) genomförde den 26 juni ett nytt möte för de markägare som har markavtal med PFEF. På mötet som genomfördes i Sommarro var det särskilt focus på område Prässebo, Boda, Kattunga och Balltorp. Förutom representanter för PFEF och entreprenören deltog 16 markägarrepresentanter, varav många även är medlemmar i föreningen.

På mötet gavs information om hur och var fiberutbyggnaden kommer att ske. PFEF är mycket angelägen om ett nära samarbete med markägarna. Det är mycket viktigt med en nära dialog mellan PFEF, entreprenören och markägarna för att genomföra detaljplanering, stakning och identifiering av olika hinder t ex ledningar. Det är PFEFs områdesansvariga som tillsammans med PFEFs projektledare, Bengt Augustsson, har den primära kontakten med markägarna.

Mvh Styrelsen

Årsstämma med Prässebo fiber ekonomisk förening

Den 2 juni 2018 genomförde PFEF sin årsstämma i Alegården under ledning av Thomas Löfström. På stämman deltog 79 medlemmar och en fullmaktshavare.

Stämman inleddes med att föreningens ordförande Gunnar Hall gjorde en presentation av vad som hänt och vad som förväntas att hända framöver. Efter en lång och omfattande upphandlingsprocess skrev PFEF avtal med Relacom om att genomföra projektet. Relacom i sin tur, lejde in det lokala bolaget Elkraftteamt Väst för att utföra grävningsarbetena. Dessa har nu pågått sedan mitten av maj.

Föreningens mål är att ha ett driftsatt nät till årsskiftet men det finns en mängd risker som kan försena arbetena, t.ex. lång handläggningstid på Trafikverket för sökt tillstånd att trycka genom vägar och järnvägsbanken.

Håkan Antonsson berättade om processen att välja kommunikationsoperatör för drift av nätet. PFEF har fått in anbud från fyra olika kommunikationsoperatörer och en arbetsgrupp inom PFEF styrelsen arbetar nu med att analysera och jämföra de olika anbuden.

Det planeras en extrastämma om några månader för att medlemmarna skall beredas tillfälle att vara med och välja ut den mest fördelaktiga kommunikationsoperatören.

Hela protokollet ifrån stämman kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan när det är justerat.

Om ni är ute och tittar på arbetet så tänk på att vara försiktig och inte gå för nära maskinerna.

Mvh Styrelsen

Markägarmöte

Ca 15 markägare dök idag upp på vårt första markägarmöte.
Vi gick igenom utstakningen som redan skett i vårt första område. Relacom och Elkraftteamet Väst fanns på plats och svarade på frågor.

Om du har funderingar angående grävning på din egen tomt, fråga din områdesansvarig.
Det kommer även att finnas information om hur du gräver även här på hemsidan.
Vill man ha hjälp med grävning på sin egen tomt så kommer Relacom att ha ett erbjudande för det. 

Vår projektledare Bengt Agustsson var också på plats och presenterade sig.
Bengt nås på tel: 0705-37 99 00 eller på epost: projektledare@prassebofiber.se

Vi hade en god dialog med markägarna som var på mötet, vi kommer framöver att fler markägarmöten.

Mvh Styrelsen

Markägarmöte i Prässebo fiber

Styrelsen kallar till ett möte med fastighetsägare med markavtal.
Mötet kommer att hållas i Alegården den 3:e maj kl 18.30.
Fokus vid detta möte kommer att ligga på de norra områdena.
Alla fastighetsägare med markavtal är dock väldigt välkomna.
Framöver kommer vi att hålla fler markägarmöten.
Mvh Styrelsen

Avtal tecknat med Relacom

Styrelsen är glad att kunna meddela att vi idag har tecknat avtal med Relacom för läggning av vår fiber. Relacom kommer att använda Elkraftteamet Väst som underentreprenör.

Detaljprojekteringen påbörjas omedelbart, och det dröjer inte länge innan själva läggningen påbörjas. Ambitionen är att nätet skall vara klart under 2018.

Mvh Styrelsen