Ljussättning av nätet har börjat

Efter att anslutning av nodhuset i Prässebo blivit uppskjutit flera gånger av kommunikationsoperatören Zitius skedde äntligen installation 2019-03-28. Nodhuset är ingångspunkten för hela vårt nät och anslutningen är en förutsättning för ljussättning av nätet.

Denna vecka startade Relacom ljussättning av nätet i område 6: Prässebo gård – Lunneviken.

Hittills är 78 % av ca 300 anslutningar klara för ljussättning. Den största gruppen av de som inte är klara är de medlemmar i Ale Skövde – Låcktorp området, som berörs av den planerade samförläggningen med Vattenfall. Detta arbete förväntas att komma igång om några veckor.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Första fiberpatch kabel utlämningstillfälle.

Nu har vi fått leverans av fiberpatch kablarna.
Därav så kör vi ett första utlämningstillfälle med väldigt kort varsel men då vi vet det är många som vill börja dra kabeln så vill vi ge möjlighet att hämta dem så fort som möjligt.
Så imorgon på Prässebo bygdegård mellan 15-17 kan ni komma och hämta fiberpatch kablar om ni behöver ha 5 meter eller längre räcker det med 1 meters så kommer dem ha med sig dem vid installations tillfället.
Detta är alltså den kabeln som går från ute dosan in genom väggen och till fiberomvandlaren som sitter på insidan.
Vi kommer att planera in flera tillfällen att hämta kablarna på.
Och det går även att ta kontakt med våran projektledare för att bestämma tillfälle att hämta fiberpatch kabel på.

Bengt Augustsson
projektledare@prassebofiber.se
070-537 99 00

Med vänliga hälsningar Styrelsen för Prässebo fiber ekonomisk förening

Beviljat tillstånd för sjökabel

Gravlångens södra del

Prässebo Fiber ekonomisk förening har några medlemmar med fastigheter i Bredhult som ligger sydöst om sjön Gravlången. Ursprungligen planerades fiberledningen att komma söderifrån men terrängen där är mycket svårt med både mossar och berg. Under projekteringens gång lanserades därför en ny idé om att lägga en sjökabel från Gravlångshålan på sydvästa sidan, tvärsöver sjön till Bredhult. Det är en sträcka på ca 300 m. Vår entreprenör Relacom hittade en ”stuvbit” lämplig sjökabel hos en leverantör och föreningen slog till och köpte den.

Att lägga sjökabel kräver tillstånd av Länsstyrelsen och efter en del skriftväxling har tillståndet nyligen beviljats. Nu återstår att lägga sjökabeln och det är föreningens ansvar, eftersom det inte ingår i upphandlingen. Det är naturligtvis en teknisk utmaning men enligt erfarenheter från bl a Värmland skall det inte vara så svårt. Man drar ut kabeln med båt och kabeln läggs på ett band av något flytande t ex uppblåsta sopsäckar. När dessa sedan tas bort sjunker kabeln till botten.

Det är vår förhoppning att dragningen inte kommer att medföra några stora problem och att PFEF därigenom har gjort en väsentlig kostnadsbesparing samtidigt som våra medlemmar i Bredhult får en fullgod fiberanslutningen.

Med vänlig hälsning styrelsen

Fiberinstallation Öppet Hus

Krister Andreasson diskuterar fiberinstallation med Håkan Antonsson.

Som ett stöd för medlemmarna inför fiberinstallationen i sina fastigheter ordnades två ”öppet hus-tillfällen” i Prässebo bygdegård, Sommarro. Den första träffen var torsdagen 7 mars och andra träffen var på söndagen den 10 mars. Vid båda tillfällena medverkade PFEF styrelseledamöterna Håkan Antonsson och Lars Agblad. De förklarade hur installationen kan förberedas och vilken utrustning som kommer att användas. De hade många frågor att svara på från de totalt 40-50 deltagarna.

mvh Styrelsen

Lyckad tryckning under järnvägen

Ett svårt moment under fiberläggningen har varit tryckningen under järnvägen vid Prässebo City. Denna måste ligga på ett stort djup, ca 6 meter under banvallen, samt måste arbetet utföras nattetid.
Det var också svårt att veta om man skulle stöta på berg, vilket skulle göra tryckningen/borrningen mer avancerad och ta längre tid.

Men tryckningen gick väldigt bra, inget berg stöttes på och tidsåtgången blev mindre än planerat.

mvh Styrelsen

Besiktning av fiberschakten

Under vecka 10 har det genomförts besiktning av skador i anslutning till fiberschakten i områdena 3: Kattunga, 4: Boda och 7: Prässebo C.
Syftet med besiktningarna var att följa upp hur väl entreprenören lyckats lägga ledningen och se om det finns några kvarvarande problem. På träffarna deltog markägare, entreprenör och representanter för Prässebo fiber.
De problem och skador som är vanligast är dåligt återställda vägar, kvarvarande jordmassor och vattenuppslag. Problemen och skadorna inventerades och det var en diskussion mellan berörda parter om hur och av vem dessa skall åtgärdas.
Besiktning i områdena 1: Balltorp, omr 2: Ale Skövde – Låcktorp och omr 5: Låcktorp – Larsered kommer att genomföras när grävarbetena är avslutade. Omr 6 Prässebo Gård – Lunneviken besiktigades redan i november 2018.

Deltagare i besiktning i område 4: Boda. Fr. v. Kim Wilhelmsson, Elkraftteamet Väst, Johnny Eriksson, Relacom, Bo Leyon, Kyrkobacka, Thomas Löfström, Sjöboda, Ulf Bjarnestam, PFEF områdesansvarig, Jörgen Hermansson, PFEF områdesansvarig och Bengt Augustsson, PFEF projektledare

Öppet hus på Sommarro

Föreningen kommer att ha Öppet Hus på Sommarro där styrelseledamöterna Håkan Antonsson och Lars Agblad kommer att ge mer information till medlemmarna om installation, kablar och håltagning, mm.

Detta kommer vi att ha vid två tillfällen:

  • Torsdag 7 mars kl 19-21
  • Söndag 10 mars kl 14-16

Mvh Styrelsen

Fiberinstallation i fastigheten

Fiberinstallation i fastigheten
Det har förekommit olika information om vem som ansvarar för att borra hål i husfasaden. Relacom erbjuder sig att utföra detta mot en debiterad kostnad som täcks av PFEF men för att hålla ner föreningens totala kostnad är det mycket tacksamt ju fler medlemmar som kan borra själva.  För de medlemmar som har möjlighet att borra själva finns utförlig instruktion på PFEFs hemsida

http://www.prassebofiber.se/wp-content/uploads/2019/02/Illustration-p%C3%A5-fiberanslutning-med-Bilagor.pdf

Det är även väldigt bra om de medlemmar som kan borra, erbjuder sina grannar och andra bekanta med hjälp att borra.

För de medlemmar som inte har möjlighet att borra själva kommer Relacom att göra detta i samband med installationen. Det är fastighetsägarens ansvar att anvisa lämplig plats för borrning genom väggen, så att skador på ledningar mm kan undvikas. Eventuella skador är fastighetsägarens ansvar. Relacom kan inte borra i väggar med eternit (asbest) eller något annat farligt material.

Som ett komplement till hemsidan kommer PFEF att ordna Fiber-installation Öppet Hus, där styrelseledamöterna Håkan Antonsson och Lars Agblad kommer att ge mer information till medlemmarna om installation, kablar och håltagning, mm.

Fiber-installation Öppet Hus kommer att ordnas i Sommarro, Prässebo Bygdegård, vid två tillfällen:
Torsdag 7 mars 2019 kl 19-21
Söndag 10 mars 2019 kl 14-16

I grundutrustningen ingår en s.k. fiberpatchkabel på upp till 5 m som dras från inboxen på utsidan av huset fram till mediaomvandlaren. Vid behov av längre kabel (10, 15 eller 20 m) kan denna mot en särskild kostnad beställas senast 10 mars genom mail till Håkan Antonsson hakan.antonsson@prassebofiber.se

Installatören från Relacom behöver tillträde till huset för att kunna göra inkopplingen. De tänker sig att planera in ett antal besök per förmiddag resp. eftermiddag inom samma närområde. Preliminärt kan installation påbörjas andra halvan av mars. Vi kommer att sända ut mer detaljerad information så snart vi fått reda på deras planer.

Dags att betala medlemsavgift för 2019

Vi har nu gått in i 2019 och det är dags att betala medlemsavgiften för detta år.

Avgiften är 200 kr per medlem som sätts in på bankgiro: 595-5141
Ange ditt namn och adress.

Mvh
Styrelsen

Nu är det bara spurten kvar!

Det har varit ett händelserikt år, och vi har gått från teori till praktik. Under våren genomfördes entreprenadupphandlingen, och Relacom med Elkraftteamet Väst och RTG har snart grävt ner 75% av nätet. Några tekniskt sett svårare passager återstår, men det jobbas hårt med att hitta bra lösningar också för dessa. Fiberanslutningen från stamnätet till vårt eget nät sker under senare delen av februari genom en anslutning från Prässebo telestation till vårt nodhus 250 m bort. Därefter kommer vi stegvis att driftsätta nätet, och vi hoppas då att allt ska fungera som det är tänkt. Vi har haft väldigt få problem med att blåsa in fibern i slangarna, vilket är ett väldigt gott betyg till våra entreprenörer. Låt oss se fram emot ett fungerande nät under våren

Vi passar här på att tacka er för allt ideellt arbete som läggs ner med vårt byanät, inte minst till er alla som svarat på vårt upprop om frivilliga insatser. Stort tack också till markägarna som visat på flexibilitet när Plan A ibland inte visat sig fungera. Sist men inte minst skickar vi ett gigantiskt tack till alla våra områdesansvariga, det arbete ni lägger ner är helt otroligt och har gjort det möjligt att komma dit vi är idag.

Styrelsen önskar er Alla en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!