Årsstämman genomförd i Alegården

Lördagen den 15 juni hölls årsstämma med Prässebo fiber i Alegården, Nygård. 47 medlemmar deltog i den första stämman sedan fiberledningen tagits i bruk. Stämman inleddes med en lägespresentation av ordförande Gunnar Hall.

Gunnar började med att berätta att fibernätet är till över 90% klart och över 230 medlemmar är anslutna och de flesta av dessa har kommit igång med fibertjänsterna. Det är omkring 50 medlemmar som återstår att ansluta och detta beror på att:

  • Föreningen väntar på grönt ljus för samförläggningen med Vattenfall i Ale-Skövde, Kvarntorp och Bidalen.
  • Relacom ska avsluta anslutningarna vid södra Gravlången efter vår sjökabelutläggning.
  • Två vägpassager i Balltorp är problematiska, det går inte att komma under Hålandavägen. En luftledningspassage måste sannolikt byggas, och detta berör 7 medlemmar.
  • Ett antal medlemmar går inte att nå för att bestämma om tid för husinstallationen.

Gunnar kommenterade även en del om de arbeten som återstår att åtgärda samt de driftsstörningar som varit på senaste tiden. En del medlemmar har problem med nedladdningskapaciteten och andra med installation av telefoni.

Gunnar kommenterade även kring föreningens riskanalys och utfallet av denna. Han påminde även om vad medlemmar bör tänka på vid försäljning och överlåtelse a medlemskap till nya fastighetsägare. Bilderna från Gunnars presentation finns på länken bilder.

Efter presentation var det uppskattad fika med Ann-Marie Jakobssons närproducerade och ekologiska kanelbullar.

Själva stämman genomfördes under ledning av Jörgen Andersson. Efter presentation av årsberättelse och revisionsberättelse beslutade stämman om styrelsens ansvarsfrihet för 2018. Sedan genomfördes val enligt valberedningens förslag.

Gunnar Hall omvaldes till ordförande. Som styrelseledamöter omvaldes Jörgen Andersson och Lars Agblad. De tidigare styrelsesuppleanterna Christer Johansson, Ann-Marie Jakobsson och Linus Antonsson nyvaldes som styrelseledamöter. Kvarstående till 2020 ingår även Johanna Thorsenius, Håkan Antonsson och Rolf Skogsberg i styrelsen. Peter Holmström omvaldes som suppleant.

Liselott Spetz och Kågan Karlsson omvaldes som revisorer med Marit Carlsson som suppleant. Jimmy Alesjö, Anders Martinsson och Charlotte Lyth omvaldes som valberedning.

Sammantaget var det en lugn stämma och de närvarande medlemmarna hade ganska få kommentarer och frågor. Detta är en indikation på att flertalet medlemmar nu har tillgång till fungerande fiber. Protokoll från stämman kommer att presenteras på hemsidan när detta är klart och justerat.

Med vänlig hälsning Styrelsen