Dataskyddspolicy

Prässebo fiber dataskyddspolicy

 • Vi, Prässebo Fiber Ekonomisk Förening, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att samtliga personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning för de ändamål uppgifterna är insamlade.
 • Som personuppgiftsansvarig organisation skall vi se till att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningens bestämmelser.
 • En person är personuppgiftsansvarig. Övriga får enbart behandla personuppgifter enligt de instruktioner som getts av den personuppgiftsansvarige.
 • Den personuppgiftsansvarige har ett generellt ansvar att, utifrån de integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddsförordningen.
 • Information om personuppgiftsansvarig skall man kunna se vid ”Organisation”, som finns på vår hemsida.
 • Formulä. De personliga uppgifter som sparas via föreningens hemsida; namn och email, kompletteras med en information om vad uppgifterna anses användas till, möjliggöra ett samtycke och information om hur man senare kan återkalla samtycke och lämnad information.

GDPR omfattar både digitalt och i pappers-form (i pärmar) persondata för att exempelvis hantera

 • fakturering
 • mejllistor
 • system för administration av styrelsemöten
 • arkiv med data runt avtal mm.

Det åligger föreningen att för dessa övriga accesspunkter/databaser som används inom verksamheten upprätta register, inkluderande ändamål för hanteringen samt att ta fram rutiner och processer för detta i enlighet med GDPR.

Föreningen ska rensa ut gamla avtal och dokument som inte längre är relevanta genom att städa och sortera.  

Våra medlemmar som är registrerade i vårt register har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke/lämna som medlem.

Den registrerade/medlem har rätt att få information, rätt att få tillgång till information, rätt till rättelse, rätt till radering, rätt till begränsning.

All information sparas enligt gällande bokföringsregler.

 

Lagstadgad intresseavvägning

Föreningen behandlar vissa personuppgifter efter en intresseavvägning.

Det görs då behandlingen är nödvändig för berättigade intressen och att den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre

Målsättningen med en intresseavvägning är att finna en balans mellan ett berättigat behov av att behandla personuppgifter och den enskildes anspråk på skydd mot integritetskränkningar.

Föreningen behandlar personuppgifter med intresseavvägning som grund för följande ändamål:

 • Leverantörsadministration
 • Kund/medlemsadministration
 • Föreningsadministration